Banner Top

Log In

Budżet obywatelski – współtwórz miasto!

Mieszkańcy Krasnegostawu do połowy września mogą zgłaszać propozycje zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020. Do podziału jest 550 tys. zł. Jest to doskonały moment, aby zrealizować pomysły i plany, które dotychczas nie doczekały się wdrożenia.

Budżet Obywatelski jest łatwo dostępnym narzędziem realizowania inwestycji zgodnie z potrzebami mieszkańców. Mimo to z roku na rok coraz mniej osób wyraża chęć do uczestniczenia w głosowaniu, nie mówiąc już o zgłaszaniu inicjatyw, a szkoda. Mieszkańcy nie zawsze mają realny wpływ na projekt budżetu gminy, dlatego korzystanie z dostępnych możliwości partycypacji stanowi ogromną wartość społeczną. Złożenie wniosku do Budżetu Obywatelskiego 2020, jest szansą, aby wpłynąć na realizację wielu od lat wyczekiwanych inwestycji! Umożliwia także kształtowanie najbliższego otoczenia.

W tym roku na zadania przeznaczono 550 000 zł. Propozycje można zgłaszać w ramach dwóch kategorii: projektów tzw. miękkich, czyli o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym, na których realizację przeznaczono kwotę 150 tys. zł. oraz tzw. twardych – inwestycyjno-remontowych, gdzie wydatkowane będą środki rzędu 400 tys. zł. Wskazane środki mogą być przeznaczone m.in. na remonty od dawna niszczejących dróg, większą ilość obiektów małej architektury, czy ciekawe imprezy kulturalne, które pobudzą życie w mieście.

Aby zgłosić własną inicjatywę, wystarczy złożyć do 16 września br. wypełniony formularz wniosku wraz z kompletem załączników w Urzędzie Miasta Krasnystaw. Co ważne, należy zmobilizować znajomych (min. 15 osób), którzy poprą wniosek oraz w późniejszym etapie postarać się, by jak największa liczba mieszkańców oddała głos na zwycięską inicjatywę. Głosowanie rozpocznie się 1 października br., w dniu publikacji listy wniosków przyjętych przez komisję oceniającą. Każdy, kto zechce zaangażować się w BO, może skorzystać z nieodpłatnej pomocy w zakresie wstępnego oszacowania kosztu inicjatywy przez pracowników urzędu.

Dokumenty można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Krasnystaw, ul. Plac 3 Maja 29, elektronicznie w formie skanu na adres miasto@krasnystaw.pl lub platformę ePUAP na formularzu „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, a także przesłać pocztą na adres Urząd Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw z dopiskiem „Budżet Obywatelski – 2020: Projekt”. Za datę złożenia wniosku uważa się datę stempla pocztowego.