Banner Top

Log In

BUDŻET W RĘKACH MIESZKAŃCÓW

Miasto Krasnystaw, przedstawiło listę propozycji zadań zgłoszonych – w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Krasnystaw – przez mieszkańców. Budżet obywatelski – zwany partycypacyjnym – to proces, w trakcie którego mieszkańcy współdecydują o wydatkowaniu części budżetu miasta lub dzielnicy. W ten sposób lokalna społeczność współtworzy wspólny budżet i wskazuje kierunki rozwoju różnych dziedzin życia publicznego.

Głosowanie nad propozycjami rozpoczęło się 16 września i potrwa do 17 października 2016 r. Głos oddać może każdy mieszkaniec Krasnegostawu posiadający czynne prawo wyborcze. Zadania wyłonione w toku głosowania (te, które uzyskają największą liczbę głosów) zrealizowane zostaną przez Miasto w roku 2017.

Głosowanie odbywa się poprzez dostarczenie wypełnionej i popisanej karty do głosowania, którą należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krasnystaw lub przesłać na adres Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3 maja 29, 22-300 Krasnystaw z dopiskiem na  kopercie „Budżet Obywatelski – GŁOSOWANIE”. Za datę oddania głosu w ten sposób uważa się datę stempla pocztowego. Karty dostępne są również fizycznie w Biurze Obsługi Mieszkańców.

Osoba która jest uprawniona do głosowania może oddać jeden głos na jedno – wybrane pośród innych – zadanie. Wzięcie udziału w głosowaniu wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu weryfikacji prawomocności oddanych głosów. Poniżej publikujemy listę zadań dopuszczonych do głosowania w ramach tegorocznego Budżetu Obywatelskiego:

decysuj

 

1. Projekt ścieżki rowerowej i traktu pieszego w ul. Rybia, łąki (działka Nr 97/1, 97/2) mostek na rz. Wieprz do ul. Zawieprze. Zadanie dotyczy opracowania projektu technicznego.

2. Zagospodarowanie starorzecza rzeki Wieprz „Wieprzysko” przy ulicy Kościuszki. Zadanie dotyczy opracowania projektu technicznego zagospodarowania starorzecza rzeki Wieprz poprzez utworzenie ogólnie dostępnego łowiska wędkarskiego i zbiornika rekreacyjnego, a także ścieżki spacerowo-rowerowej i siłowni napowietrznej.

3. Remont ulicy wjazdowej na cmentarz i osiedle ZOR II. Remont dotyczy odcinka od ulicy Okrzei do bramy cmentarza.

4. Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Borowej wraz z kalkulacją kosztów budowy.

5. Budowa chodnika na ulicy Zawieprze od mostku w kierunku oczyszczalni ścieków – Etap I.

6. Utworzenie miejsca do wypoczynku przy zbiorniku Lubańka w Krasnymstawie. Zadanie obejmuje: wykonanie projektu, montaż altany, wykonanie nawierzchni pod altanę, ustawienie dwóch zestawów -stół + ławki, kosz na śmieci, palenisko.

7. Wykonanie projektu (dokumentacji technicznej) na remont ul. Jana Czuby. Projekt obejmuje odcinek drogi od ulicy Stokowej do ulicy Ułańskiej.

8. Udoskonalenie infrastruktury dworku Starościńskiego wraz ze skarpą przy ulicy Konopnickiej. Zadanie obejmuje: zagospodarowanie skarpy przy ulicy Konopnickiej, automatyczny system nawadniający, podłączenie studni chłonnej do kanalizacji deszczowej.

9. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę publicznej drogi gminnej nr 109767L – ul. Bławatnej – na odcinku ok. 700 m. Projekt dotyczy odcinka od działki o numerze ewidencyjnym 22 do ulicy Polnej.

10. Remont drogi dojazdowej od ul. Poniatowskiego do budynków mieszkalnych przy ul. Poniatowskiego 20a i ul. Poniatowskiego 22 wraz z ogólnodostępnym parkingiem. Remont obejmuje wymianę krawężników i ułożenie nawierzchni asfaltowej.

11. Budowa i wyposażenie mini placu zabaw dla dzieci, mini siłowni dla dorosłych z miejscem odpoczynku (stoły piknikowe) dla dorosłych. Zadanie dotyczy terenu działki o numerze 81/2 przy ulicy Lwowskiej i obejmuje instalację następujących urządzeń: huśtawka, zjeżdżalnia, bujak, urządzenie biegacz-piechur, trenażer eliptyczny, stoły piknikowe zadaszone – 2 szt.

12. Wykonanie oświetlenia ulicznego. Montaż głowic na istniejących słupach sieci elektrycznej o numerach: 36/2, 32/1, 33, 32, 31 30, 29, 28, 1, 2, 7, 9, 10, 12, 12B, 12C, 12D. Zadanie dotyczy ulicy Zacisze na Krakowskim Przedmieściu.

13. I Miejski Festiwal Sportu. Wydarzenie mające na celu integrację środowisk sportowych z terenu Miasta. Impreza otwarta dla mieszkańców, obejmująca: zawody i pokazy sportowe, prezentację oferty klubów, atrakcje dla dzieci, wspólne grillowanie, koncert gwiazdy.

14. Kompleksowa sterylizacja psów i kotów właścicielskich na terenie Miasta Krasnystaw. Projekt zakłada sfinansowanie około 100 zabiegów sterylizacji zwierząt właścicielskich, co pozwoli na zahamowanie niekontrolowanego wzrostu ich populacji

15. Krasnostawska Senioriada. Zadanie mające na celu integrację i aktywizację środowiska krasnostawskich seniorów. Obejmuje organizację cyklu wydarzeń: marsz nordic walking, zawody pływackie, zawody strzeleckie, przegląd twórczości artystycznej, plener malarski, warsztaty samoobrony, wykłady, wycieczka, warsztaty kulinarne.

16. Budowa chodnika przy ul. Królowej Jadwigi – od skrzyżowania z ul. Poniatowskiego do skrzyżowania z ul. Królowej Sońki.

17. Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Przebudowa i zmiana organizacji ruchu na terenie Zespołu Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie. Zadanie obejmuje: przebudowę parkingu ze zwiększeniem ilości miejsc postojowych oraz przebudową ciągów komunikacyjnych, a także budowę dodatkowego zjazdu z ulicy Poniatowskiego.

18. Rzeźby w przestrzeni miejskiej – postaci z epoki. Zadanie obejmuje organizację pleneru rzeźbiarskiego i instalację rzeźb w otoczeniu Dworku Starościńskiego przy ulicy Sikorskiego.

19. Zielona oaza. Zadanie dotyczy terenu pomiędzy ulicami Zawieprze, Nieczaja, Krótka i obejmuje budowę siłowni zewnętrznej oraz przebudowę nawierzchni alejki ze żwirowej na nawierzchnię z kostki brukowej.

20. Zakup i montaż latarni fotowoltaicznych – oświetlenie drogi publicznej nr 109796L – ul. Makowa szt. 15 wg dokumentacji.

Pobierz kartę do głosowania.

 

Tagged under